ZERO 9 - 'WHY' Official MV

ZERO 9 - 'WHY' Official MV
Music Producer : Tăng Nhật Tuệ Arangement : Vanhvanh Nguyen The tango arrangement : Daniel Quy Thai Record - mix - master : Lê Phạm Ngọc Thiện #Tsik VMusic Producer : Tăng Nhật Tuệ Arangement : Vanhvanh Nguyen The tango arrangement : Daniel Quy Thai Record - mix - master : Lê Phạm Ngọc Thiện #Tsik VMusic Producer : Tăng Nhật Tuệ Arangement : Vanhvanh Nguyen The tango arrangement : Daniel Quy Thai Record - mix - master : Lê Phạm Ngọc Thiện #Tsik V